تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

مشاوره و تحلیل تکنیکال بورس طلا سکه انس فارکس

شاخصهای مالی و تقویم اقتصادی جهان در هفته جاری


تغییرات اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا در کنار تراز تجاری این کشور و سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، از مهمترین رویدادهای مهم اقتصادی جهان در هفته پیش رو به شمار می روند.


شاخص های مهم اقتصادی جهان که در هفته جاری در بازارهای مالی و پولی بین المللی بویژه بازار سهام و طلا موثر هستند به شرح زیر می باشد:


  

دوشنبه 31 آگوست (9 شهریور)

03:15 شاخص مجوز ساختمان سازی نیوزیلند (رقم قبلی -4.1%)

04:20 شاخص تمایلات تولیدات صنعتی ژاپن (رقم قبلی 1.1% - رقم پیش بینی 0.1%)

05:30 شاخص فروش خانه های جدیدHIA  استرالیا (رقم قبلی 0.5% )

05:30 شاخص ضریب اطمینان ANZ نیوزیلند (رقم قبلی -15.3)

06:00شاخص سود شرکت های عملیاتی (رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی -1.9%)

06:00 شاخص اعتبارات بخش خصوصی استرالیا (رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی 0.4%)

09:30 شاخص شروع خانه سازی ژاپن (رقم قبلی 16.3% - رقم پیش بینی 11.2%)

10:30 شاخص خرده فروشی اروپا (آلمان) (رقم قبلی -2.3%)

11:30 شاخص بارومتر اقتصادی KOF سویس ) رقم قبلی 99.8 - رقم پیش بینی  99.9)

12:30 شاخص خرده فروشی اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.1%)

13:30 شاخص تمایلات مصرف بهای مصرف کنندگان اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.2%)

13:30 شاخص تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی  0.2%)

13:30 شاخص خالص  تمایلات بهای مصرف کنندگان اروپا (رقم قبلی 1.0% - رقم پیش بینی  1.0%  )

17:00 شاخص حساب جاری کانادا (  رقم قبلی -17.5B - رقم پیش بینی -17.2B )

18:15 شاخص خرید مدیران شیکاگو (رقم قبلی 54.7 - رقم پیش بینی 54.7)

تمام روز ؛ بانک های انگلیس تعطیل هستند

سه شنبه 1 سپتامبر (10 شهریور)

05:30 شاخص خرید مدیران غیر کارخانه ای چین (رقم قبلی 53.9)

احتمالی ؛ شاخص بهای موسسه GDT نیوزیلند ( رقم قبلی 14.8%)

06:00 شاخص حساب جاری استرالیا ( رقم قبلی -10.7B – رقم پیش بینی -15.9B)

06:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات کایکسین چین (رقم قبلی 53.8 - رقم پیش بینی 53.9)

06:15 شاخص خرید نهایی مدیران کارخانه ای کایکسین چین (رقم قبلی 47.1 – رقم پیش بینی 47.2)

09:00 اعلام نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (رقم قبلی 2.00% - رقم پیش بینی 2.00%)

09:00 بیانیه بانک مرکزی استرالیا 

11:45 شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (اسپانیا ) (رقم قبلی 53.6 – رقم پیش بینی 53.9)

12:25 شاخص تغییرات بیکاری اروپا ( آلمان) ( رقم قبلی 9K - رقم پیش بینی -5K)

13:00 شاخص وام های خصوصی انگلیس (رقم قبلی 3.8B - رقم پیش بینی 3.9B)

13:00 شاخص عرضه پول انگلیس (رقم قبلی -0.5% - رقم پیش بینی 0.2%)

13:00 شاخص تاییدیه وام های انگلیس (رقم قبلی 67K - رقم پیش بینی 68K)

13:00 شاخص خرید مدیران کارخانه ای انگلیس ( رقم قبلی 51.9 - رقم پیش بینی 51.9 )

13:30 شاخص نرخ بیکاری اروپا (رقم قبلی 11.1% - رقم پیش بینی 11.1%)

17:00 شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 0.2%)

18:30 شاخص خرید مدیران کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی 52.7 - رقم پیش بینی 52.6)

18:30 شاخص ساخت و ساز آمریکا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.8%)

تمام روز ؛ شاخص فروش ماشین آلات آمریکا (رقم قبلی 17.6M – رقم پیش بینی 17.3M)           

چهارشنبه 2 سپتامبر (11 شهریور)

04:20 شاخص پایه پولی ژاپن (رقم قبلی 32.8% - رقم پیش بینی 33.2%)

05:30 شاخص بهای کالاهای ANZ نیوزیلند (رقم قبلی -11.2%)

06:00 شاخص تولید ناخالص داخلی استرالیا (رقم قبلی 0.9%  - رقم پیش بینی 0.6%)

11:30 شاخص تغییرات بیکاری اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی -74.0K)

13:00 شاخص ساخت و ساز انگلیس (رقم قبلی 57.1 - رقم پیش بینی 57.6)

13:30 شاخص بهای تولیدکنندگان اروپا (رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی -0.1%)

16:45 شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 185K -  رقم پیش بینی 204K)

17:00 شاخص تجدیدنظر تولیدات غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 1.3%  - رقم پیش بینی 2.9%)

18:30 شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی 1.8% - رقم پیش بینی 0.8%)

19:00 شاخص موجودی ذخایر نفتی آمریکا (رقم قبلی -5.5M)

22:30  انتشار کتاب خاکستری

پنج شنبه 3سپتامبر (12 شهریور)

06:00 شاخص خرده فروشی استرالیا (رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.4%)

06:00 شاخص تراز تجاری استرالیا (رقم قبلی -2.93B - رقم پیش بینی -3.10B)

11:45 شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی 59.7 - رقم پیش بینی 59.3)

12:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (ایتالیا ) ( رقم قبلی 52.0 - رقم پیش بینی 53.1)

12:30 شاخص خرید نهایی  مدیران بخش خدمات اروپا (رقم قبلی 54.3 - رقم پیش بینی 53.1)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا ( اسپانیا) (رقم قبلی 1.92| 2.3)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا ( فرانسه) (رقم قبلی 1.02|2.0)

13:00  شاخص خرید مدیران بخش خدمات انگلیس (رقم قبلی 57.4 - رقم پیش بینی 57.6)

16:15 شاخص حداقل نرخ پیشنهادی بانک مرکزی اروپا (رقم قبلی 0.05% - رقم پیش بینی 0.05%)

17:00 شاخص تراز تجاری کانادا (رقم قبلی -0.5B - رقم پیش بینی -1.4B)

*17:00 کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا

17:00 شاخص تراز تجاری آمریکا (رقم قبلی -43.8B - رقم پیش بینی -43.2B)

17:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی 271K - رقم پیش بینی 273K)

18:15 شاخص خرید نهایی  مدیران بخش خدمات آمریکا (  رقم قبلی 55.2 - رقم پیش بینی 55.2)

18:30 شاخص خرید مدیران غیر کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی 60.3 - رقم پیش بینی 58.3)

19:00 شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی 69B)

جمعه  4سپتامبر (13 شهریور)

06:00 شاخص میانگین درآمد نقدی ژاپن (رقم قبلی -2.5% - رقم پیش بینی 2.3%)

10:30 شاخص سفارشات کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی 2.0% - رقم پیش بینی -0.5%)

11:45 شاخص بهای مصرف کنندگان سویس (رقم قبلی -0.6% - رقم پیش بینی -0.2%)

12:40 شاخص بهای مواد خام اروپا (رقم قبلی 54.2)

13:30 شاخص تجدید نظر تولید ناخالص داخلی اروپا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.3%)

16:40 سخنرانی لاکهارت یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

17:00 شاخص تغییرات اشتغال کانادا ( رقم قبلی 6.6K - رقم پیش بینی 2.0K)

17:00 شاخص نرخ بیکاری کانادا (رقم قبلی 6.8% - رقم پیش بینی 6.8%)

17:00 شاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا ( رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی 0.2%)

*17:00 شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 215K - رقم پیش بینی 220K)

*17:00 شاخص نرخ بیکاری آمریکا (رقم قبلی 5.3% - رقم پیش بینی 5.2%)

17:00 شاخص بهره وری نیروی کار کانادا ( رقم قبلی -0.1% - رقم پیش بینی 0.1%)

روز اول ؛ نشست گروه  G20


 ساعت اعلام شده به وقت تهران می باشد و شاخص های مهم و تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان با رنگ قرمز مشخص شده است.


تاریخ ارسال: یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 23:17 | نویسنده: طاهاتک TAHA TECH | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد